1 thought on “[VBA – Function] Lấy ký tự đầu tiên của mỗi chữ trong chuỗi

Leave a Comment