6 thoughts on “# VHVNtv- Thăm nhà truyền thống di tích Truông Bồn

  1. Đi để biết, để nhìn thấy, để hiểu vì sao, để trân trọng hòa bình, để nhìn về tương lai. Tôi hy vọng 2 năm nữa, khi nghỉ hưu sẽ có được những chuyến đi như bạn.

  2. nhửng chiến sỉ này đả ngả xuống cho ngày toàn vẹn của đất nước mà chưa được hưởng hòa bimh thống nhất Còn chúng ta được hưởng hòa bình được đi mọi miền đất nước CHÚNG tôi thành kính nghiêng mình truóc anh linh các vị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *