7 thoughts on “Xóa Markup, track changes trong Word (xóa phần formatted trong word)

  1. Bạn có thể chỉ từng bước không? Vì màn hình Win 7 Word 2010 không giống như màn hình bạn hướng dẫn.

Leave a Comment